MAJĄTEK, DOCHODY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

  1. Majątek Fundacji zapewniający realizację jej celów stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy), wymieniony w akcie jej ustanowienia.
  2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.Prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
  3. Dochody Fundacji pochodzą z:
    1) darowizn, spadków i zapisów testamentowych;
    2) dotacji i subwencji oraz grantów;
    3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
    4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym w szczególności z odsetek z rachunków bankowych, wkładów i lokat bankowych oraz praw majątkowych należących do Fundacji.
  4. Przyjęcie przez Fundację spadku nie może powodować przejęcia długów spadkowych, przewyższających czystą wartość mienia przejmowanego. W sprawach dotyczących przyjęcia spadku lub darowizny stosowne oświadczenie składa Zarząd Fundacji.
  5. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  6. Zarząd Fundacji może, w ramach jej majątku, tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację – określonych w § 6 niniejszego Statutu – celów Fundacji.
  7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych.